Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

AdRoll Pixel

Cập nhật lần cuối vào May 11, 2023

The AdRoll Pixel is uniquely generated when you create an AdRoll account. The AdRoll ID has two components: the Advertiser ID or adroll_adv_id (X) and Pixel ID or adroll_pix_id (Y) for the AdRoll Pixel. To use the AdRoll Pixel, merge the two components together, separating them by a slash (/).

e.g. adroll_adv_id/adroll_pix_id

Learn more

Không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn?
Liên hệ với chúng tôi